Talita Koemi locaties

Talita Koemi (so)

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleider
Esmée Heuvelmans

Talita Koemi - De Tapir (so)

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleider
Esmée Heuvelmans

Talita Koemi - Stijntje Buys (so)

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleider
Esmée Heuvelmans

Talita Koemi (vso)

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Petra Cornelissen

Talita Koemi - Foooocus Nijmegen (vso)

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Petra Cornelissen

Talita Koemi - HBu2W (vso)

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Petra Cornelissen

De Tapir

Entrea lindenhout, Conexus onderwijs en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland hebben een gespecialiseerd kindcentrum ontwikkeld in Nijmegen. Het doel is leerlingen die iets extra’s nodig hebben de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen op één locatie. Op deze locatie bevinden zich: speciaal basisonderwijs (sbo) De Windroos, De Tapir (Talita Koemi), speciaal onderwijs (so) De Bron. Er zijn ook twee instellingen voor jeugdzorg: Entrea Lindenhout en Knetter.

Een aantal leerlingen van Talita Koemi zouden in de toekomst wellicht naar sbo school kunnen. Om die overgang te versoepelen is voor deze leerlingen gekozen om hen op De Tapir te vestigen.

Stijntje Buys

Punt Speciaal onderwijsgroep heeft in 2021 in samenwerking met kinderdagcentrum Stijntje Buys, van Driestroom, een zorg- en onderwijs combinatiegroep opgericht. Talita Koemi (Punt Speciaal) verzorgt het onderwijsaanbod en de Driestroom voorziet het kind in zorg en behandelingen/therapieën. Door het verlengen van de zorg en het toevoegen van het onderwijs, krijgt de leerling binnen deze groep de kans om zich in een kleinschalige en prikkelarme omgeving te ontwikkelen en zo toe te werken naar een passende schoolse vervolgsetting.

De zorg- en onderwijs combinatiegroep heeft binnen het kinderdagcentrum Stijntje Buys de naam Raveleijn. Er zitten gemiddeld acht leerlingen op de groep met aansturing van een persoonlijkbegeleider vanuit Driestroom en een leraar van Talita Koemi. En er is een stagiair op de groep voor extra ondersteuning en begeleiding van de leerlingen.

De leerlingen zitten gemiddeld een half jaar op groep Raveleijn, waarna met ouders gezocht wordt naar een passende vervolgplek. Bij het begeleiden en volgen van de leerlingen zijn een orthopedagoog/behandelcoördinator en een intern begeleider betrokken. Zij zijn ook aanwezig bij de multidisciplinaire overlegmomenten, waarin de ontwikkeling van het kind met alle betrokken therapeuten, ouders en leraren besproken worden.

Vanuit het onderwijs worden onder andere de volgende vakken aangeboden: 

- de sociaalemotionele ontwikkeling wordt zo optimaal mogelijk gestimuleerd gedurende de dag;
- de praktische zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, zodat het kind voelt dat het taakjes zelfstandig kan uitvoeren en zijn zelfvertrouwen vergroot wordt;
- de mondelinge taal wordt gedurende de dag gestimuleerd. Daar waar nodig met ondersteunende gebaren en pictogrammen en daar waar kan zoveel mogelijk verbaal met als doel een uitbereiding van de woordenschat en het taalbegrip.;
- er wordt, net als in iedere andere kleuterklas, gewerkt aan voorbereidende oefeningen die het lees- en rekenonderwijs stimuleren;
- de spelontwikkeling wordt gestimuleerd.

Het Beste uit twee Werelden

Samen waar het kan
Sinds schooljaar 2017/2018 krijgt een groep leerlingen van Punt Speciaal onderwijs op het Montessori College in Nijmegen. Waar mogelijk volgen zij lessen samen met de reguliere leerlingen en zijn de pauzes gezamenlijk. In het lokaal van Het Beste uit twee Werelden (HBu2W) krijgen de leerlingen onder andere onderwijs in: rekenen, lezen, spelling en burgerschap. Ook wordt hen leren op locatie (lol) aangeboden, zodat zij praktische vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen. Elke leerling is anders, dus we bieden een programma op maat aan. Dat betekent dat een aantal leerlingen meerdere uren per week deelnemen aan het reguliere aanbod op het Montessori College en komt het ook voor dat leerlingen hierin minimaal participeren.  

"De leerlingen van HBu2W schipperen tussen regulier en speciaal onderwijs. Juist voor deze leerlingen is de aansluiting met leerlingen van het Montessori College en andersom zo waardevol." en: "De spraak van één van onze leerlingen is sterk vooruitgegaan doordat hij in de gezamenlijke pauzes lekker gaat basketballen met jongeren van het Montessori College, wat in zijn geval betekent dat hij zich meer vertrouwt voelt met hen. Maar heeft een andere leerling al te veel prikkels ervaren, dan rust die gewoon uit in het lokaal en kijkt ter ontspanning een filmpje op de tablet." en ook: "De ene leerling komt met de taxi naar school, terwijl een ander zelfstandig op de fiets komt. Maatwerk en inclusie alom!" aldus een leraar.

De leerlingen bij het HBu2W zijn tussen de 12 en 16 jaar en hebben een indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De kerndoelen voor het vso vormen de basis voor leerlijnen die in de groep gehanteerd worden. De leerling haalt bij HBu2W geen vmbo-diploma, maar een vso-diploma en staat ingeschreven bij Talita Koemi. Na leerjaar 3 of 4 maken de leerlingen meestal de overstap naar een locatie waar meer praktijkaanbod is (zoals Foooocus). Dit is voor de verdere ontwikkeling van de leerling belangrijk. 

Aanmelding
Leerlingen worden aangemeld bij Talita Koemi en de plaatsingscommissie bepaalt op welke locatie de leerling wordt geplaatst. De leerling wordt dus niet aangemeld voor HBu2W, maar ouders kunnen voorafgaand aan het oriëntatiegesprek wel hun voorkeur aangeven bij de trajectbegeleiders van Talita Koemi (Britt van Buren en Metina Fransen).

Foooocus Nijmegen

Foooocus is een onderwijsconcept om leerlingen met arbeidsvermogen naadloos te laten instromen in vormen van (betaalde) arbeid. De kern van het concept is structurele samenwerking tussen de vier O’s: onderwijs, ondernemer, overheid en ouders. Centraal staan de interesses en de talenten van elke leerling. De stem van de leerling is leidend in het opleidingstraject naar arbeid.  

Foooocus staat voor een duurzame samenwerking tussen Onderwijs, Ouders, Ondernemer en Overheid: 

  • Onderwijs: de school is opleider, trainer en coach van de leerling.  
  • Ouders: de school ondersteunt en coacht de ouders en neemt hen mee in het ontwikkelproces van de leerling naar arbeid.  
  • Ondernemer: de school is partner, ondersteuner en achterwacht voor het bedrijf.
  • Overheid: voor de gemeente is de school dé partner voor het organiseren van de participatie van de jongere in de samenleving.  

Leerlingen leren en werken vanaf 14 of 15 jaar de hele week vanuit de Foooocus-locatie. Deze ligt in het centrum van Nijmegen. Vanuit deze locatie vinden alle leer- en werkactiviteiten plaats. Het leren is direct verbonden aan het werk in de directe omgeving, denk hierbij aan projecten, groepsstages en individuele arbeidstoeleidende stages. Onderwijs, opleiden en werk zijn geïntegreerd. De individuele leervraag is leidend. 

Onderwijs, leren en werken wordt begeleid door één persoon vanuit de school. Leerlingen gymmen een eindje verder op in het centrum en lopen/fietsen hier dan ook zelfstandig naartoe. Dit zijn voor onze leerlingen voornamelijk: horeca, logistiek en retail- of detailhandel.

Al onze leerlingen zijn anders. Voor de ene is het vooral belangrijk om zich zoveel mogelijk te oriënteren op stages en leren op locatie (lol) plekken, terwijl de andere een duidelijk doel voor ogen heeft en hiervoor veel praktijkopdrachten uitvoert op de Foooocus locatie in het centrum van Nijmegen. Zo heeft iedere leerling zijn eigen plan en dat is waar het om draait binnen dit onderwijsconcept. Uitgaan van de leerling en altijd met die stip op de horizon in gedachtegoed; wat wilt hij/zij bereiken.

Het doel is thuisnabij onderwijs en dat houdt dan ook automatisch in dat de meeste leerlingen uit Nijmegen en omgeving komen. Vanuit Foooocus Nijmegen is er een mooie samenwerking met omliggende ondernemingen. Stageplekken en lol-plekken zijn in heel Nijmegen te vinden en zelfstandig reizen is een pre.

We leveren nazorg tot de leeftijd van 27 jaar. 

Leeftijden

Op onze school geven we speciaal onderwijs (so) aan leerlingen vanaf 4 jaar en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Wettelijk verlaten de leerlingen van het so de school in het schooljaar waarin ze 12 zijn geworden. Voor leerlingen van het vso met uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid geldt leerplicht wettelijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt de leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. 

Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijden en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd tot en met het schooljaar waarin de leerling 14 wordt (voor so) of waarin de leerling 20 wordt (voor vso). Daarbij kijken we naar de leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.