Talita Koemi locaties

Talita Koemi so

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleider
Mijke Appelhof

Talita Koemi - De Tapir (so)

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleider
Mijke Appelhof

Talita Koemi - Stijntje Buys (so)

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleider
Mijke Appelhof

Talita Koemi vso

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Petra Cornelissen

Talita Koemi - Foooocus Nijmegen (vso)

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Petra Cornelissen

Talita Koemi - HBu2W (vso)

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Petra Cornelissen

De Tapir

Entrea lindenhout, Conexus onderwijs en het samenwerkingsverband passend onderwijs Stromenland hebben een gespecialiseerd kindcentrum ontwikkeld in Nijmegen. Het doel is leerlingen die iets extra’s nodig hebben de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen op één locatie. Op deze locatie bevinden zich speciaal basisonderwijs De Windroos, Talita Koemi De Tapir, speciaal onderwijs De Bron én twee instellingen voor jeugdzorg, entrea lindenhout en Knetter.

Een aantal leerlingen van Talita Koemi zouden in de toekomst wellicht naar een school voor speciaal basisonderwijs kunnen. Om die overgang te versoepelen is voor deze leerlingen gekozen om hen op De Tapir te vestigen.

Stijntje Buys

Talita Koemi heeft in samenwerking met kinderdagcentrum Stijntje Buy een zorg en onderwijs combinatie groep. Talita Koemi verzorgt onderwijs en Driestroom verzorgt de zorg en behandelingen. Het doel is dat vanuit de veilige en prikkelarme omgeving de leerling voldoende ontwikkeling laat zien voor het functioneren binnen (een passende) schoolse setting. Het is zeer kleinschalig en de locatie ligt midden in een woonwijk in Nijmegen.

Binnen de groep hebben de kinderen verschillende cognitieve vermogens en dat is herkenbaar in de manier van onderwijzen. Dit zijn de uitdagingen die de leraren juist stimuleren om nóg beter naar het individuele kind te kijken. Ze doen er alles aan om de leerlingen uit te dagen tot zoveel mogelijk zelfredzaamheid.

Wanneer kinderen behoeften hebben aan meer prikkels, worden zij meegenomen om gezamenlijk wat boodschappen te doen of gaan zij in de buurtspeeltuin spelen met andere kinderen.

De leerlingen gaan met enorme sprongen vooruit, wat aantoont dat zij echt op hun plek zitten.

Foooocus Nijmegen

Foooocus is een werkwijze om leerlingen met arbeidsvermogen naadloos te laten instromen in vormen van (betaalde) arbeid. De kern van het concept is structurele samenwerking tussen de vier O’s: onderwijs, ondernemer, overheid en ouders. Centraal staan de interesses en de talenten van elke leerling. De stem van de leerling is leidend in het opleidingstraject naar arbeid.  

  • Onderwijs: de school is opleider, trainer en coach van de leerling.  
  • Ouders: de school ondersteunt en coacht de ouders en neemt hen mee in het ontwikkelproces van de leerling naar arbeid.  
  • Ondernemer: de school is partner, ondersteuner en achterwacht voor het bedrijf.
  • Overheid: voor de gemeente is de school dé partner voor het organiseren van de participatie van de jongere in de samenleving.  

Leerlingen leren en werken vanaf ongeveer 15 jaar de hele week vanuit de Foooocus-locatie. Deze ligt in het centrum van het dorp of de stad. Vanuit deze locatie vinden alle leer- en werkactiviteiten plaats. Het leren is direct verbonden aan het werk in de directe omgeving. Onderwijs, opleiden en werk zijn geïntegreerd.  

Onderwijs, leren en werken wordt begeleid door één persoon vanuit de school. Bij Foooocus Nijmegen werkt een zeer gemotiveerd team die de taal van de jongeren verstaat en de stad goed kennen. Leerlingen gymmen een eindje verder op in het centrum en lopen/fietsen hier dan ook zelfstandig naartoe. Foooocus Nijmegen is echt een stadse school, dit is merkbaar in de manier van omgang onderling maar ook herkenbaar in uitstroomrichtingen. Dit zijn voor onze leerlingen voornamelijk: horeca, logistiek en retail- of detailhandel.

Al onze leerlingen zijn anders. Voor de ene is het vooral belangrijk om zich zoveel mogelijk te oriënteren op stages en leren op locatie (lol) plekken, terwijl de andere een duidelijk doel voor ogen heeft en hiervoor veel praktijkopdrachten uitvoert op de Foooocus locatie in het centrum van Nijmegen. Zo heeft iedere leerling zijn eigen plan en dat is waar het om draait binnen dit onderwijsconcept. Uitgaan van de leerling en altijd met die stip op de horizon in gedachtegoed; wat wilt hij/zij bereiken.

Het doel is thuisnabij onderwijs en dat houdt dan ook automatisch in dat de meeste leerlingen uit Nijmegen en omgeving komen. Vanuit Foooocus Nijmegen is er een mooie samenwerking met omliggende ondernemingen. Stageplekken en lol-plekken zijn in heel Nijmegen te vinden en zelfstandig reizen is een pre.

Leeftijden

Op onze school geven we speciaal onderwijs (so) aan leerlingen vanaf 4 jaar en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Wettelijk verlaten de leerlingen van het so de school in het schooljaar waarin ze 12 zijn geworden. Voor leerlingen van het vso met uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid geldt leerplicht wettelijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt de leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. 

Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijden en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd tot en met het schooljaar waarin de leerling 14 wordt (voor so) of waarin de leerling 20 wordt (voor vso). Daarbij kijken we naar de leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.