Wij doen mee!

Leeropbrengsten

Op onze school brengen we tweemaal per jaar de leeropbrengsten in kaart om ons onderwijs en kwaliteit te meten. Hier volgen de meest recente leeropbrengsten van Talita Koemi.

In het algemeen constateren wij dat alle leerlingen op de juiste leerroute ingeschaald zijn, wanneer we kijken naar de uitstroombestemming.

We zijn tevreden over de resultaten op het gebied van lezen. Er wordt klas-doorbroken gelezen, hierdoor kan maatwerk geboden worden en leest iedere leerling op zijn/haar eigen niveau. Aan de hand van de CITO-genormeerde toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken op welk (AVI-)niveau een leerling leest en wat de groei van de leerling is. In schooljaar 2020-2021 is het team gestart met de nieuwe versie van de methode Veilig leren lezen, Estafette en Pennenstreken. In 2021-2022 heeft de evaluatie van deze methodes plaatsgevonden en is de werkwijze aangescherpt waar nodig.

Daarnaast zijn we in schooljaar 2020-2021 gestart met een nieuwe rekenmethode, namelijk de methode Getal en Ruimte Junior. In combinatie met de methodes: Rekenboog en Werken aan, hebben we een passend aanbod voor de leerlingen waardoor er gedifferentieerd rekenonderwijs geboden kan worden en er meer een doorgaande lijn ontstaat in het rekenonderwijs. Er is dan ook een stijgende lijn zichtbaar; leerlingen scoren steeds hoger op het rekenonderwijs. Deze stijgende lijn is doorgezet in 2021-2022. De werkwijze en aanwezige concrete rekenmaterialen zijn in schooljaar 2021 geëvalueerd en aangescherpt waar nodig.

Het aandachtspunt ligt op de leerlijn ‘voorbereiding op arbeid en dagbesteding’. Binnen deze leerlijn oefenen de leerlingen werknemersvaardigheden. Vaardigheden die de leerling nodig heeft op de uitstroombestemming: plannen en organiseren, omgang met veranderingen, procedures, omgang met druk en tegenslag, enzovoorts. De individuele doelen van voorbereiding op arbeid en dagbesteding staan centraal tijdens de praktijkvakken en op de leren op locatie (lol) plek. Het toepassen van de geleerde vaardigheden buiten de veilige setting van school, vraagt veel van leerlingen. Hierdoor scoren leerlingen onder de leerstandaard. Dit schooljaar wordt met een werkgroep binnen Talita Koemi en met alle vso-scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep bekeken hoe dit knelpunt verbeterd kan worden. Door de leerlijn te integreren in de praktijkvakken en binnen de lol-plekken, is een goede werkvorm gevonden waardoor leerlingen gericht aan hun doelen kunnen werken. Dit is erg passend voor de leerlingen. Het Beste uit twee Werelden (HBu2W) en Foooocus zijn tevens onderwijsvormen waarbij leerlingen midden in de maatschappij leren.

Wanneer leerlingen in aanmerking komen voor branchegerichte certificering of IVIO-examens gaan zij hier gericht mee aan de slag om de certificaten/getuigschriften te behalen voor de toekomst.

Tot slot is het tweede aandachtspunt aankomend schooljaar het ontwikkelingsgebied ‘sociaal emotionele ontwikkeling (seo). Er wordt onderzocht hoe we hier als school meer doelgericht aan kunnen werken. Zo wordt bekeken hoe we beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd seo van de leerlingen en welke middelen en materialen hiervoor nodig zijn.

De onderwijsresultaten van onze school worden jaarlijks berekend en geëvalueerd en uiteindelijk gepubliceerd op de website. Vanaf half september zijn de actuele gegevens beschikbaar. Als school zijn we tevreden als 75% van het aantal leerlingen hun streefniveau binnen de leerlijn heeft gehaald.

Ouders ontvangen de informatie over de onderwijsresultaten van hun kind tijdens de oudergesprekken in februari en juli.