Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de zone van naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Leerlingen worden begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar mogelijk stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

We gebruiken op alle scholen het landelijk doelgroepenmodel waarin we het niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling in kaart brengen en van daaruit de uitstroombestemming bepalen. Ook hierbij kijken we naar de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. 

Toekomstgericht

Toekomstgericht speciaal onderwijs
Op onze school werken we al met het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken sociaalemotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap, wereldoriëntatie en seksuele relationele vorming.

Toekomstgericht vso
Ter voorbereiding op arbeid of dagbesteding, werken we met onze leerlingen toe naar de uitstroombestemmingen. Hiervoor leren zij in verschillende situaties om te gaan met verschillende mensen en factoren binnen werk-gerelateerde concepten.

Vanaf 16 jaar onderzoeken we gezamenlijk de arbeidsinteresses en gaan we hierover in gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Het gaat dan over de toekomst van leerling en de uitstroommogelijkheden komen aan bod.

Interne stage
Leerlingen voeren praktische vaardigheden uit in en om het schoolgebouw. Zij begeven zich in een veilige leeromgeving onder begeleiding van vertrouwde gezichten.

Leren op locatie (lol)
Leren op Locatie is de stap tussen interne en externe stage. Leerlingen doen een groepsgewijze stage op een externe locatie en voeren daar praktische werkzaamheden uit. Zij worden daar begeleid door medewerkers van hun eigen school en bevinden zich ondertussen midden in de maatschappij.

Externe stage
Leerlingen gaan individueel, dus zonder begeleiding vanuit school, naar een (leer)bedrijf. De stagecoördinator is hierbij ondersteunend op afstand.

Onderwijs op locatie (ool)
Leerlingen volgen onderwijs op een andere locatie. Bijvoorbeeld de groenopleiding op Werkenrode School, een ingekocht certificeringstraject bij een praktijkonderwijsinstelling, een kookles in de keuken van een restaurant in de buurt waar een schoolmedewerker instructies geeft, enzovoorts.

Bekijk ook een ons Foooocus-concept, dit is geschikt voor onze leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grotere mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dat houdt in dat we kleinere groepsgroottes hanteren, meer ondersteuning in de klas inzetten en extra expertise in school hebben. Denk aan therapeutische diensten zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo). Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. 

Leeropbrengsten

Op onze school brengen we tweemaal per jaar de leeropbrengsten in kaart om ons onderwijs en kwaliteit te meten. Hier volgen de meest recente leeropbrengsten van Talita Koemi.

In het algemeen constateren wij dat alle leerlingen op de juiste leerroute ingeschaald zijn, wanneer we kijken naar de uitstroombestemming.

We zijn tevreden over de resultaten op het gebied van lezen. Er wordt klas-doorbroken gelezen, hierdoor kan maatwerk geboden worden en leest iedere leerling op zijn/haar eigen niveau. Aan de hand van de CITO-genormeerde toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken op welk (AVI-)niveau een leerling leest en wat de groei van de leerling is. In schooljaar 2020/2021 is het team gestart met de nieuwe versie van de methode Veilig leren lezen, Estafette en Pennenstreken. In 2021/2022 heeft de evaluatie van deze methodes plaatsgevonden en is de werkwijze aangescherpt waar nodig.

Daarnaast zijn we in schooljaar 2020/2021 gestart met een nieuwe rekenmethode, namelijk de methode Getal en Ruimte Junior. In combinatie met de methodes: Rekenboog en Werken aan, hebben we een passend aanbod voor de leerlingen waardoor er gedifferentieerd rekenonderwijs geboden kan worden en er meer een doorgaande lijn ontstaat in het rekenonderwijs. Er is dan ook een stijgende lijn zichtbaar; leerlingen scoren steeds hoger op het rekenonderwijs. Deze stijgende lijn is doorgezet in 2021/ 2022. De werkwijze en aanwezige concrete rekenmaterialen zijn in schooljaar 2021 geëvalueerd en aangescherpt waar nodig.

Het aandachtspunt ligt op de leerlijn ‘voorbereiding op arbeid en dagbesteding’. Binnen deze leerlijn oefenen de leerlingen werknemersvaardigheden. Vaardigheden die de leerling nodig heeft op de uitstroombestemming: plannen en organiseren, omgang met veranderingen, procedures, omgang met druk en tegenslag, enzovoorts. De individuele doelen van voorbereiding op arbeid en dagbesteding staan centraal tijdens de praktijkvakken en op de leren op locatie (lol) plek. Het toepassen van de geleerde vaardigheden buiten de veilige setting van school, vraagt veel van leerlingen. Hierdoor scoren leerlingen onder de leerstandaard. Dit schooljaar wordt met een werkgroep binnen Talita Koemi en met alle vso-scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep bekeken hoe dit knelpunt verbeterd kan worden. Door de leerlijn te integreren in de praktijkvakken en binnen de lol-plekken, is een goede werkvorm gevonden waardoor leerlingen gericht aan hun doelen kunnen werken. Dit is erg passend voor de leerlingen. Het Beste uit twee Werelden (HBu2W) en Foooocus zijn tevens onderwijsvormen waarbij leerlingen midden in de maatschappij leren.

Wanneer leerlingen in aanmerking komen voor branchegerichte certificering of IVIO-examens gaan zij hier gericht mee aan de slag om de certificaten/getuigschriften te behalen voor de toekomst.

Tot slot is het tweede aandachtspunt aankomend schooljaar het ontwikkelingsgebied ‘sociaal emotionele ontwikkeling (seo). Er wordt onderzocht hoe we hier als school meer doelgericht aan kunnen werken. Zo wordt bekeken hoe we beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd seo van de leerlingen en welke middelen en materialen hiervoor nodig zijn.

De onderwijsresultaten van onze school worden jaarlijks berekend en geëvalueerd en uiteindelijk gepubliceerd op de website. Vanaf half september zijn de actuele gegevens beschikbaar. Als school zijn we tevreden als 75% van het aantal leerlingen hun streefniveau binnen de leerlijn heeft gehaald.

Ouders ontvangen de informatie over de onderwijsresultaten van hun kind tijdens de oudergesprekken in februari en juli.

Schoolondersteuningsprofiel (sop)

In dit document staat hoe wij ondersteuning aan onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt tevens de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.   

Klik hier om het document te openen.